Psykologisk konsultation

En psykologisk konsultation vil først og fremmest sige et møde.  Vi mødes til en eller flere samtaler, som jeg vil bruge på at vurdere, hvad din henvendelse drejer sig om, og hvilken form for hjælp, jeg vil foreslå.

Uanset hvad man henvender sig med, er min overordnede forståelse den psykoanalytiske teori og tankegang. Det vil sige, at jeg tager udgangspunkt i den enkeltes behov, aktuelle situation, personlighed og baggrund.

Det kan være, at du kommer med et forholdsvis afgrænset problem, måske udløst af en ydre begivenhed, f.eks. et dødsfald, en pårørendes alvorlige sygdom, et overfald e.l., hvor du bliver henvist af egen læge under Den Offentlige Sygesikring. I så fald bliver det som udgangspunkt et kortere, fokuseret behandlingsforløb, f.eks. 12 konsultationer eller flere.

 

Den måde, hvorpå man reagerer på udefra kommende hændelser, vil imidlertid altid være præget af ens opvækst, og hvordan man har lært at forholde sig til sig selv og andre.  Derfor viser det sig nogle gange, at selv om man henvender sig med psykiske problemer, som er forbundet med en ydre begivenhed, så er den måde, hvorpå man reagerer på den pågældende begivenhed forbundet med dybereliggende psykiske vanskeligheder, som kan give anledning til et længere psykoterapeutisk forløb.  Hvis man henvender sig med angst eller depression, vil der som regel også blive tale om et længere psykoterapeutisk forløb, dvs. typisk med ugentlige konsultationer fra et halvt til et eller flere år. Eller det kan være en psykoanalyse, som er en særlig intensiv form for psykoterapi, hvor man oftest ligger  på en divan og kommer 3 – 4 gange om ugen i flere år. 

 

Hvis jeg ikke ser mig i stand til at tilbyde dig den hjælp, som du har brug for, vil jeg være behjælpelig med at foreslå et andet sted, hvor du kan henvende dig. 

 

Se under Psykoterapi og Psykoanalyse

 

Psykodynamisk psykoterapi

Grundlaget for psykodynamisk psykoterapi er psykoanalysens teori om psykens udvikling og funktion.  Den mest basale antagelse i psykoanalysen er, at vores psykiske funktion for størstedelen foregår skjult for bevidstheden, samt at den skjulte funktion har en gennemgribende betydning for os. Der vil i psykodynamisk psykoterapi blive arbejdet med ’at gå bag om’ de fremtrædende symptomer og vanskeligheder og finde frem til ubevidste, men styrende reaktionsmønstre.  

Gennem en øget indsigt og selvforståelse gives mulighed for at ophæve følelsesmæssige blokeringer og til en større grad af frihed til at tænke og handle. 

På mange måder vil processen i en psykoterapi, svare til den, der er beskrevet under psykoanalyse (Se Psykoanalyse), blot i en mindre intensiv form.  Udgangspunktet for en psykoterapi vil altid være en form for lidelse, som man gerne vil befri sig for. Men undervejs i den proces og med en gradvis større selvindsigt opstår måske en trang til forståelse og forandring, som rækker ud over det at blive fri for en begrænsning.

Psykodynamisk psykoterapi kan både være korte, fokuserede forløb på få måneder, måske på baggrund af en pludselig opstået hændelse, men der kan også være tale om længere forløb fra et halvt til flere års varighed på baggrund af psykiske vanskeligheder, som måske har været belastende i adskillige år. 

Forløbet vil afhænge af, hvilke vanskeligheder den enkelte henvender sig med og af vedkommendes behov og livssituation. I de korte psykoterapeutiske forløb vil der oftest være tale om én ugentlig konsultation, i nogle tilfælde vil der være længere intervaller. I de længere psykoterapeutiske forløb vil der være tale om én (evt. to) ugentlig konsultation oftest på et fast ugentligt tidspunkt.

 

Psykoanalyse

Psykoanalysen som behandlingsform er rettet mod den enkelte persons måde at fungere på psykisk.  

I en psykoanalyse arbejdes med vedvarende eller gentagne psykiske og relationelle problemer, som er uforståelige og belastende for den pågældende.

Udgangspunktet er, at tidlige relationer til forældre og andre nærtstående personer og erfaringer med kærlighed, tab, død etc.  vil påvirke og danne bestemte reaktionsmønstre for en persons måde at fungere psykisk på både i relation til andre mennesker og i måden at opfatte sig selv på. Sådanne reaktionsmønstre kan komme til udtryk i fastlåste konflikter og forstyrrelser. 

Da størstedelen af den psykiske funktionsmåde er ubevidst for den enkelte, kan det opleves som ’ikke at være herre i eget hus’. 

Den psykoanalytiske behandlings sigte vil være bredt og ikke afgrænset i forhold til en diagnose eller specifikke symptomer. I psykoanalysen vil man ikke kun se et symptom som noget, ’ der bare skal væk’, men også som noget der skal ’lyttes til’ og forstås. F.eks. kan et angstsymptom blive en ’nøgle’ til at forstå en central psykisk konflikt hos en person. Efterhånden som selvindsigten bliver større, vil symptomerne oftest aftage.

Psykoanalytisk behandling er intensiv og foregår 3 – 4 gange om ugen, ofte i flere år. Som regel foregår behandlingen på den måde, at analysanden ligger på en divan, og analytikeren sidder bagved hovedgærdet. Dette arrangement giver mulighed for, at analysanden, men også analytikeren har hver deres eget ’rum’ til at tænke og tale frit uden at skulle være optaget af den andens reaktion. Man er således både adskilt og tæt sammen.  Analysanden opfordres til at give udtryk for tanker og følelser, efterhånden som de dukker op i sessionen.  Analytikeren lytter efter sammenhænge, gentagelser og konflikter og hjælper med at tydeliggøre og forstå. Den psykoanalytiske behandling tager sit udgangspunkt i analysandens psykiske univers og bliver således en behandlingsmetode, der tilpasses den enkelte analysand.

Psykoanalysen skaber en ramme, hvori der gives mulighed for at møde forståelse på et dybere niveau og derigennem en bedre forståelse af sig selv.  Psykoanalysen kan på den måde hjælpe mennesker til en større grad af frihed og til at leve et mere righoldigt liv. 

Du kan læse mere om psykoanalysen på Dansk Psykoanalytisk Selskabs hjemmeside: Dansk Psykoanalytisk Selskab

Udgangspunktet er, at tidlige relationer til forældre og andre nærtstående personer og erfaringer med kærlighed, tab, død etc.  vil påvirke og danne bestemte reaktionsmønstre for en persons måde at fungere psykisk på både i relation til andre mennesker og i måden at opfatte sig selv på. Sådanne reaktionsmønstre kan komme til udtryk i fastlåste konflikter og forstyrrelser. 

Psykodynamisk coaching

Psykodynamisk coaching vil tage udgangspunkt i den enkeltes psykiske ressourcer og vanskeligheder i forbindelse med sin arbejdssituation, f.eks. stressbelastning eller samarbejds- og kommunikationsproblemer.  Selv om udgangspunktet vil være den enkeltes oplevelse og erfaring, vil der også være fokus på arbejdssituationen som helhed, herunder de relationer, som man indgår i. Som ved psykodynamisk psykoterapi er udgangspunktet den psykoanalytiske tankegang. Uanset hvilke symptomer eller psykiske vanskeligheder, som præsenteres, vil vi forsøge at gå bagom den måde, hvorpå de givne problemer fremtræder – med henblik på at afdække de mere grundlæggende reaktionsmønstre.  

Gennem øget selvindsigt arbejdes på at muliggøre en mere hensigtsmæssig funktionsmåde. 

Psykodynamisk coaching vil typisk være et kortere, fokuseret forløb på få måneder til et halvt år med 1 – 2 ugentlige konsultationer, men det kan også vare længere tid, afhængigt af hvad der er relevant i det enkelte tilfælde.

Close Menu